Регистрация на произведения

Регистрацията на Вашите произведения улеснява процеса на проследяване на тяхното използване и гарантира справедливото и навременно разпределяне на приходите, които те генерират. Веднъж регистриран в базата данни на Музикаутор, Вашият репертоар се изпраща към международните бази данни и много бързо става разпознаваем извън територията на България.

Съгласно договора за членство с Музикаутор, всеки автор следва да декларира своите произведения в едномесечен срок от тяхното създаване. В случай на закъснение на регистрацията или липса на такава, генерираният приход от Вашето произведение се пази в дружеството пет години. Ако в рамките на този срок произведението бъде идентифицирано (регистрирано), дължимите суми постъпват в партидите на правоносителите и се изплащат веднага. Информация за такива произведения можете да намерите в списъка с неидентифициран репертоар, който можете да преглеждате по всяко време. Списък с неидентифициран репертоар

За да регистрирате произведението си, попълнете, подпишете и донесете в офиса на Музикаутор (или изпратете по пощата) формуляр за регистрация на произведения.

Музикаутор си запазва правото, предоставено по договора за членство, да отправя запитвания относно авторството на дадено произведение, както и за сключени договори за конкретни произведения. Възможно е да бъдат поискани и приложения към регистрацията: ноти, текстове, сценарии, аудио- или видеокасети или друго доказателство за авторство.